• 7875751143
  • 9767226752
  • Brahmani ,Kalmeshwar Nagpur

Academics

First Year

Second Year

  • उपरोक्त नवीन अभ्यासक्रम RTMNU ने निर्धारित केलेला आहे.