• 7875751143
  • 9767226752
  • Brahmani ,Kalmeshwar Nagpur

Management

Shri. Ashok M. Mankar

Hon'ble President

Shri. Virendra Tijare

Hon'ble Vice-President

Dr. Ramesh Dhore

Hon'ble Secretary

Dr. Rajeev Potdar

Hon'ble Treasurer

Dr. Kalpana Jadhao

Hon'ble Member

Shri. Prakash Warulkar

Hon'ble Member

Shmt. Sangita Tijare

Hon'ble Member

Shri. Ravindra Ambadkar

Hon'ble Member